GHIDUL CONSUMATORILOR DE ASIGURĂRI: Drepturi și modalități de petiționare

Download
Document de informare UNSAR

Asigurarile Agricole

UN CLIENT NEMULȚUMIT ARE LA ÎNDEMÂNĂ ORICARE DIN MIJLOACELE URMĂTOARE:


1. Petiție adresată asigurătorului (prin poștă sau email):

Consumatorii pot consulta, la sediul companiilor de asigurări și pe site-urile acestora, informații referitoare la procedurile de soluționare a petițiilor, modalitățile de rezolvare pe cale amiabilă a acestora, inclusiv prin intermediul entității de soluţionare alternativă a litigiilor, mediere sau arbitraj, precum şi informaţiile referitoare la adresa de e-mail şi numărul de telefon la care se pot solicita informaţii despre stadiul rezolvării petiţiilor.

Companiile răspund petițiilor primite direct de la petenți, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.


2. Petiție adresată ASF

(https://asfromania.ro/consumatori/petitii, București, Splaiul Independentei Nr. 15, Sector 5, București, cod poștal 050092):

ASF soluţionează petiţiile pe baza documentaţiei puse la dispoziţie atât de către petent, cât şi de către societatea reclamată în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.

3. Apelarea la soluționarea litigiului prin intermediul entităţii de soluţionare alternativă a litigiilor (SAL-FIN) – valabil numai pentru persoanele fizice sau grup de persoane fizice constituite în asociații

(http://www.salfin.ro/contact/, Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, cod poştal 050092, Bucureşti)

Consumatorul trebuie să îşi exprime această opţiune în mod voluntar şi să se adreseze SAL-FIN în scris, direct la sediul SAL-FIN, prin poștă sau prin mijloace electronice de comunicare. Examinarea litigiilor supuse SAL-FIN se realizează de către conciliatori conform procedurii SAL aplicabile, de impunere sau propunere a unei soluţii.

Soluţionarea litigiilor cu care a fost sesizată SAL-FIN se realizează de către conciliator, desemnat de către Secretariatul tehnic al SAL-FIN, şi se finalizează cu pronunţarea unei hotărâri motivate sau emiterea unei încheieri, cu respectarea procedurilor SAL, în funcţie de procedura aleasă, respectiv procedura cu propunerea unei soluţii sau procedura cu impunerea unei soluţii.

Secretariatul tehnic al SAL-FIN comunică părţilor aflate în litigiu toate informaţiile privind procedura SAL aleasă, precum şi privind litigiul, înscrisurile ce trebuie depuse, termenele procedurale şi categoriile de litigii ce pot fi respinse de la examinare de către SAL-FIN.

4. Soluționarea prin mediere, prin apelarea la un mediator

Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor.

Părţile, persoane fizice sau juridice, îşi pot soluţiona conflictele de orice natură prin procedura medierii, chiar şi după declanşarea unui proces în faţa instanţei de judecată. Părţile aflate în conflict se pot prezenta împreună la mediator. În cazul în care se prezintă numai una dintre părţi, mediatorul, la cererea acesteia, va adresa celeilalte părţi invitaţia scrisă, în vederea informării şi acceptării medierii, stabilind un termen de cel mult 15 zile. Invitaţia se transmite prin orice mijloace care asigură confirmarea primirii textului. Partea solicitantă va furniza mediatorului datele necesare contactării celeilalte părţi. Dacă părțile cad de acord de principiu cu medierea, se încheie un contract de mediere între mediator, pe de o parte, şi părţile aflate în conflict, pe de altă parte.

Dacă una dintre părţi refuză, în scris, în mod explicit, medierea ori nu răspunde invitaţiei menţionate la alin. (1) ori nu se prezintă de două ori la rând la datele fixate pentru semnarea contractului de mediere, medierea se consideră neacceptată.

Medierea se bazează pe cooperarea părţilor şi utilizarea, de către mediator, a unor metode şi tehnici specifice, bazate pe comunicare şi negociere.


5. Arbitraj

Această formă de rezolvare a neînțelegerilor dintre părți este valabilă numai dacă în contractul de asigurare s-a prevăzut în mod expres această modalitate de soluționare a litigiilor ori părțile s-au înțeles ulterior să soluționeze litigiul prin arbitraj.

Procedura de arbitraj este cea stabilită prin contractul de asigurare sau ulterior de părți ori de instanța de arbitraj către care se adresează litigiul.


6. Soluționarea pe cale judecătorească

Cererile de chemare în judecată se soluționează potrivit reglementărilor Codului de Procedură Civilă.


PRECIZĂRI SUPLIMENTARE

 • Apelarea la procedurile 1, 2, 4, 5/6 poate să fie realizată în concomitent.
 • Dacă s-a apelat la procedura 5/6 nu se mai poate apela la 3.
 • Procedurile menționate la 5 și 6 nu pot fi exercitate în paralel, dar o soluție pronunțată de o instanță arbitrală poate fi atacată în instanța judecătorească.
 • Soluțiile pronunțate de SAL-FIN pot fi atacate pe cale judecătorească.
 • Acordurile de mediere pot fi consfințite de instanța judecătorească prin hotărâre sau autentificate de notarul public care sunt executorii.

Alege superstiţia care te reprezintă:

 • superstitii
 • superstitii
 • superstitii
 • superstitii
 • superstitii
 • superstitii
 • superstitii
 • superstitii
 • superstitii
 • superstitii
 • superstitii
 • superstitii
 • superstitii
 • superstitii
 • superstitii
 • superstitii
 • superstitii
 • superstitii
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019